environ news not tree

เมื่อประชากรโลกมีจำนวนมาก ก็เกิดการกระบวนการผลิตสิ่งของต่างๆ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในด้านต่างๆดังนี้

  1. ปัญหาเศษซากขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยมีจำนวนเยอะขึ้นมากจนไม่สามารถจัดเก็บ และ ทำลายได้อย่างทันท่วงที สาเหตุเกิดจากการใช้ของทิ้งๆขว้างๆ , ไม่คัดแยกขยะให้เรียบร้อย รวมถึง การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ทำให้ขยะเหล่านั้นเกิดความหมักหมม เน่าเหม็น อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรค สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เช่น แมลงสาป  , หนู  , แมลงวัน ความมักง่ายของบางคน ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย นอกจากนี้ เศษขยะกล่องโฟมใส่อาหาร , ขวดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายได้ยาก ก็เป็นตัวการสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อม

  1. ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

เป็นปัญหาใหญ่มาก เพราะ กว่าป่าจะโตมาเป็นป่าสมบูรณ์ได้ต้องใช้เวลาขั้นต่ำเกือบ 200 ปี แต่มนุษย์กลับเข้าไปทำลายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ และ เป็นเพื่อนร่วมโลกของมนุษย์ รวมถึงต้นไม้ใบหญ้าที่คอยผลิตออกซิเจน ให้แก่โลกของเรา โดยเฉพาะป่าสงวนที่เป็นป่าอนุรักษ์หวงห้าม  ก็ยังมีคนมักง่ายลักลอบเข้าไปตัดไม้มาขายอยู่

  1. ปัญหามลพิษทางอากาศ

ส่วนใหญ่เกิดจากควันของยานพาหนะ และ ควันจากโรงงานอุตสาหรรม ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก คือ

ภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อภูมิอากาศไปทั่วโลก

  1. ปัญหามลพิษทางน้ำ

เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง ส่วนมากเกิดจากน้ำทิ้งของที่อยู่อาศัย ซึ่งมักมีสารพิษปะปนมาด้วย ลักษณะของน้ำเสีย คือ เป็นน้ำสีดำ มีกลิ่นเน่าเหม็น น้ำเหล่านี้มักปนเปื้อนด้วยสารพิษ จาก การทำเกษตรด้วยยากำจัดศัตรูพืช  , บางครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดแหล่งน้ำก็เทน้ำเสียหรือขยะลงคลอง  ,  น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน สาธารณสุข , เศรษฐกิจ และ สังคม

มนุษย์แต่เดิมในอดีตโบราณกาล ก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ในการใช้ชีวิตดำรงอาศัย  จนเมื่อมนุษย์มีการ พัฒนาชีวิต และ อุปกรณ์ต่างๆให้ดีขึ้น แต่กลับละเลยหลงลืมรักษาธรรมชาติไป บางคนก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่กำลังจะหมดลงทุกที เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่ง หรือ ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันเริ่มจากสถาบันครอบครัว  ไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ ในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธรรมชาติอยู่กับลูกหลานของเราไปอีกนาน