How can climate change affect agriculture

ภาวะโลกร้อนจัดว่าเป็นภัยเงียบที่กำลังทำลายโลกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้หรือรู้แต่ทำเป็นไม่สนใจก็ตาม ภาวะโลกร้อนหากปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่อเนื่องกันเป็นแบบลูกโซ่อย่างช่วยไม่ได้เลย การเกษตรเองก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่โดนผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไปด้วยมาดูกันว่ามีผลกระทบแบบไหนบ้าง

ปรากฏการณ์แปรปรวน

เมื่อความรุนแรงของภาวะโลกร้อนทำได้มากขึ้น ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแปรปรวนขึ้นด้วย ปรากฏการณ์ที่ทำให้การเกษตรต้องปรับตัวอย่างมากนั่นคือ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ซึ่งเราจะเจอเหตุการณ์แห้งแล้งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลามไปถึงออสเตรเลียด้วย แห้งแล้งจนทำให้เกิดไฟป่าได้เลย รวมถึงพืชพรรณก็ตายเนื่องจากร้อนแล้งเกินกว่าจะเกิดได้ รวมถึงอีกหนึ่งปรากฏการณ์ชื่อว่า ลานิญา อันนี้จะกลับกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะฝนตกหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมสูง การเกษตรทำไม่ได้

ภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อด้านการเกษตรโดยตรงนั่นคือ น้ำทะเลหนุนสูง ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อธารน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในละลายเร็วขึ้น เมื่อธารน้ำแข็งละลายก็จะทำให้น้ำทะเลมีปริมาณมากขึ้น เมื่อมากขึ้นมันก็จะเออล้นเข้ามา นั่นทำให้เราต้องใช้น้ำผลักดันออกไป แต่ถ้าผลักไม่ได้ก็จะทำให้ไร่นา รวมถึงบ้านเรือนท่วมได้

โลกร้อนขึ้นน้ำน้อยลง

การทำการเกษตรนั้น น้ำจัดว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างมาก หากไม่มีน้ำ จะปลูกอะไรก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากมาก ภาวะโลกร้อนกำลังจะทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ ผลกระทบสำคัญอย่างหนึ่งคือ น้ำกำลังจะลดลงอย่างน้อย 5-10% ซึ่งการลดลงในปริมาณดังกล่าวนั้น อาจจะทำให้มีน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่เท่านั้นน้ำลดลงยังส่งผลต่ออุณหภูมิและความชื้นในดินด้วย

ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน์อย่างช่วยไม่ได้ ความร้อนอันรุนแรง หรือ ภาวะฝนตกชุกอย่างรุนแรง อาจจะทำให้ระบบนิเวศน์บางพื้นที่ หรือ บางกลุ่มนั้น ถูกทำลายได้ หากระบบนิเวศน์ถูกทำลายแล้วจะทำให้สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์อยู่ไม่ได้ เมื่อระบบนิเวศน์ถูกทำลายไปหนึ่งระบบแล้ว มันก็จะต่อเนื่องลามเป็นลูกโซ่ไปอีกระบบนิเวศน์หนึ่งด้วย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในระบบนิเวศน์ต่างมีผลกระทบต่อการเกษตรไปด้วย

จะเห็นได้ว่า ภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการเกษตรของไทย และระดับโลกด้วย อย่าลืมว่าหากการเกษตรมีปัญหา เราจะหาอาหารกันได้อย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่คิดต่อ หากไม่อยากให้ลูกหลานของเราต้องเจอสภาพแบบนั้นต้องช่วยกันหยุดยั้งภาวะโลกร้อนให้เกิดน้อยที่สุด