ป่าไม้เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ เพราะนอกจากจะให้อากาศชุ่มชื้นและยังกักเก็บน้ำทำให้เกิดต้นน้ำ แม่น้ำ และลำธารต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกษตรแล้ว ยังช่วยในการป้องกันการทลายของหน้าดิน ให้แผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นแห่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลกอีกด้วย การตัดต้นไม้ทำลายป่า จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดสภาวะความแห้งแล้ง ดังนั้นการฟื้นฟูป่าไม้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนรวดเร็ว สาเหตุหลักๆ คือ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่เกิดขึ้นในอดีต

การกำหนดแนวนโยบายด้านการจัดการป่าไม้

 1. กำหนดเขตการใช้พื้นที่ป่า เช่น กำหนดพื้นที่ในการเข้าไปใช้งานในพื้นที่เขตป่า อย่างเช่น ป่าสงวน
 2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่นการไม่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ไม่บุกรุกเอาพื้นที่ป่ามาเป็นของตัวเอง ใช้ไม้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ยกตัวอย่าง ต้นไม้หนึ่งต้นประกอบด้วย ใบ ดอก ผลใช้เป็นอาหาร ยาสมุนไพร กิ่งต้นไม้ ใช้สำหรับทำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอก เสียบ อุปกรณ์การเกษตร เสาค้ำยัน ฯลฯ ราก ลำต้น ใช้สำหรับสร้างบ้านเป็นเสา หรือ คาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำฟืนและเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย
 3. จัดการที่ดิน การจัดการที่ดินป่าไม้ ในการแบ่งสัดส่วน สำหรับประชาชนที่ยากไร้ให้เข้าไปทำการเกษตร
 4. พัฒนาป่าไม้ ในการปลูกป่า เก็บหาของป่า ทำการวิจัยและปรับปรุงเพิ่มเติม

การบำรุงรักษาป่าเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำการคุ้มครองป่าไม้
 2. ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน
 3. ใช้วัสดุอื่นแทนผลิตภัณฑ์จากไม้
 4. ตั้งหน่วยดูแลและป้องกันไฟป่า
 5. ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของป่าไม้
 6. ไม่จุดไฟเล่น หรือเผากิ่งไม้หากไม่เกิดความจำเป็น เพื่อป้องกันเพลิงไหม้
 7. ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า และ วิธีการดูแลรักษาป่า