ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทะเล

national (5)

สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพื้นที่ชุ่มบริเวณชายฝั่ง คลอง คู ทะเลสาบ หรือ พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ รวมไปถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในทะเลด้วยอย่างเช่น หิน ทราย ปลา สัตว์ทะเล ปะการัง หญ้าทะเล ดอนหอย โขดหิน ป่าชายเลน ระบบนิเวศพรรณไม้ตามแนวป่าชายเลน ชายหาด และ เกาะ  ในส่วนที่เป็นของมนุษย์สร้างขึ้นบริเวณทะเล ได้แก่ ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่นเพื่อป้องกันการเซาะชายฝั่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามของตัวมันเอง

ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะมีเขตอนุรักษ์อยู่ เนื่องจากจำเป็นที่ต้อง คุ้มครองและสงวนสภาพให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น  เพราะ ทรัพยากรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของประเทศในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาการดูแลสภาพแวดล้อม

1. เพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตทางทะเล

2. เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการประกอบอาชีพ

3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์แนวปะการัง

4. เพื่อศึกษาถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

1.  กำหนดวิธีการสงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากร

2.  ดำเนินการสงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู และค้มครองทรัพยากร

3.  บริหารจัดการที่ดินและพื้นที่ชายฝั่งทะเล

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การอนุรักษ์ปะการัง

1. กำหนดเขตแนวในการท่องเที่ยว

2. ติดตั้งทุ่นผูกเรือแนวปะการังที่มีความสำคัญสูง เพื่อไม่ให้เรือทิ้งสมอ

3. ห้ามการจับปลาทุกประเภทในบางบริเวณ

4. สอนประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรปะการัง