ขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

1.ขยะมูลฝอยธรรมดาทั่วไป ไม่มีพิษ เช่น เศษอาหาร , ขวด , พลาสติก, แก้ว ฯลฯ

2.ของเสียอันตรายมีพิษ เช่น สารเคมี , แบตเตอรี่ใช้แล้ว , หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งอันทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อภายในชุมชนไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ กำจัดได้อย่างถูกวิธี

ปัญหาขยะมูลฝอยที่ต้องรู้

 1. ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ำ , ทางดิน , ทางอากาศ
 2. เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อโรค ขยะมูลฝอยสะสมคั่งค้างอยู่บนพื้น สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของหนู และ แมลงวัน ที่เป็นสัตว์พาหะนำโรค
 3. ทำให้เกิดความรำคาญ ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีทำให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นภาพอุจาดตา แก่คนเดินผ่านไปผ่านมา
 4. เสี่ยงต่อสุขภาพของคนในชุมชนนั้นๆ ทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย จากความสกปรก และ จากสัตว์พาหะนำโรค

แต่คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆ และ สามารถทำกันได้ทุกครัวเรือน โดยใช้แนวคิด 7R

 • REFUSE ลด ละ เลิก การใช้ขยะที่มาจาก สิ่งของตัวสร้างปัญหา เช่น กล่องโฟม รวมถึง ขยะมีพิษต่างๆ อันส่งผลต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 • REFILL เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม ซึ่งเป็นถุงทำให้เกิดขยะน้อยลง เช่น น้ำยาล้างจานแบบถุง หรือ น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบถุง เอามากรอกใส่ขวดเดิม
 • RETURN เลือกสินค้าที่สามารถส่งคืนกลับได้เมื่อใช้เสร็จ เช่น พวกน้ำดื่มขวดแก้ว
 • REPAIR รู้จักการซ่อมแซมของใช้ เพื่อลดการเกิดขยะ
 • REUSE นำบรรจุภัณฑ์ มาใช้ซ้ำ เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเอามาทำเป็นถุงขยะ หรือ ใช้ถุงผ้าในการช็อปปิ้ง
 • RECYCLE แยกขยะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดพลาสติก , กระป๋อง , กระดาษหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ของเหล่านี้เมื่อเก็บสะสมรวมกันมากๆแล้วยังขายได้อีกด้วย
 • REDUCE ลดการใช้ หรือ ใช้น้อยเท่าที่จำเป็น

ต่อมาก็ต้องคัดแยกขยะให้เป็นระบบตามนี้

 • ขยะมูลฝอยทั่วไป ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่ ใช้เวลาในการย่อยสลายนานเกินไป ไม่คุ้มในการเอากลับมาใช้ ซ้ำ เช่น โฟม , กล่องนม , ถุงร้อนใส่อาหาร เป็นต้น
 • ขยะมูลฝอยย่อยสลาย (ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ) สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร , มูลสัตว์ , เศษ พืช , ผัก , ผลไม้ แต่ไม่รวมซากที่เกิดจากการทดลองในห้องแล็ป
 • ขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (RECYCLE) ขยะที่มีสามารถนำกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ใหม่ เช่น กระดาษ ,แก้ว , พลาสติก เป็นต้น
 • ขยะมูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารอันตรายต่างๆเช่น วัตถุระเบิดได้ , วัตถุไวไฟ ,วัตถุมีพิษ, วัตถุอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เมื่อทำตามวิธี 7R และ รู้จักการคัดแยกขยะแล้ว ก็อย่าลืมทิ้งขยะให้ถุกที่ถูกทาง ง่ายๆแค่นี้ก็เป็นการช่วยทำให้ชุมชนของเรา สะอาด และ น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ