national (1)

เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติรอบๆตัว ส่งผลต่อสุขภาพ ถ้าหากพวกเราเองไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลสุขภาพให้เรา เริ่มต้นด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตข้างหน้า ซึ่งการดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีนั้นสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง

– การใช้อย่างประหยัด การใช้เท่าที่มีความจำเป็น  เช่น การใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู เพื่อ ลดปริมาณการตัดต้นไม้เพื่อนำมาทำกระดาษ หรือ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  นอกจากช่วยในเรื่องของการที่ไม่ต้องผลิตถุงพลาสติกแล้ว ยังลดปัญหามลพิษในอากาศ

– รักษารถยนต์ ช่วยลดมลพิษ ไส้กรองอากาศที่สกปรกมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อขับรถได้ครบตามระยะทาง จะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการเผาไหม้จากเชื้อเพลิง เป็นการลดมลพิษทางอากาศอีกหนึ่งวิธี

– นำของที่ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว และแยกสีขวดแก้วพร้อมกับชนิดเวลานำไปรีไซเคิล

– ปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพราะป่าเป็นจุดเริ้มต้นของธรรมชาติหลายๆอย่าง มี ป่า ก็จะมีน้ำ มีน้ำก็จะมีต้นไม้ มีต้นไม้ก็จะมีอากาศที่ดี เมื่อมีอากาศที่ดี สิ่งมีชีวิตก็จะดำรงอยู่ได้

– การบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่นการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำและทะเล

– เฝ้าระวังดูแลและไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม

– การพัฒนาคุณภาพประชาชน ให้การศึกษาข้อมูลความรู้เบื้องต้น และ สาเหตุว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้ดี

– ใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย จัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือ สมาคม เพื่อให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรอบตัว

– ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม ปลูกฝังจิตสำนึก เพราะสภาพแวดล้อมใกล้ๆก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านของเราเอง

– พัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด